Agenda 2030. Det de ikke forteller.

Anbefaller deg på det sterkeste om å lese og dele dette. Så Norges befolkning kan bli opplyst om FN`s plan om å "forvandle vår verden". Dette er en omfattende plan, men noen punkter har jeg oversatt direkte for at du skal få et innblikk i hva de planlegger. Det er 193 medlemsland som har forpliktet seg til denne planen som skal være klar innen 2030. Dette er jo som hånd i hanske med Høyres politikk om å fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020, med mål om et kontantløst samfunn innen 2030. Stimulere universiteter og høyskoler til å legge læringsmateriell fritt tilgjengelig på
nett. Målet er å digitalisere all undervisning på offentlige institusjoner innen 2030. Når du leser begynnelsen i denne planen fremstår den som en fantastisk drøm om fred og frihet der fattigdom ikke eksisterer og jordens befolkning lever i skjønn harmoni. Våre politikere og media informerer ikke befolkningen om noen detaljer i denne planen ,men allerede her bryter de med Agenda 2030 som sier i punkt 16.10 sikre allmennheten tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler. Men våre politikere er forpliktet til å informere FN om hvor langt de har kommet. Altså er dette FN`s plan. Og med god grunn kan vi kalle dette for konspirasjon fordi innholde er så omfattende og stillheten så total. Kort fortalt: FN`s medlemsland forplikter seg til å innføre fri migrasjon i en verden uten grenser. En verdensregjering, en politikk, et sosialistisk system uten kapitalisme, en verden uten fattigdom og krig og full kontroll over klimaendringer. Alle mennesker skal kartlegges og ha tilgang til internett. Veien videre tar jeg ikke opp her, men jeg gjør meg mine tanker angående det teknologiske skifte verden står oppe i nå og det som står i Johannes åpenbaring kap.13 vers 16.

Punkt 25. Vi forplikter å gi inkluderende og likeverdig kvalitets utdanning på alle nivåer - tidlig barndom, grunnskole, videregående, høyere, teknisk og yrkesrettet opplæring. Alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder, rase, etnisitet, og personer med nedsatt funksjonsevne, migranter, urfolk, barn og ungdom, særlig de i sårbare situasjoner, skal ha tilgang til livslang lærings muligheter som kan hjelpe dem til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som trengs for å utnytte muligheter og til å delta fullt ut i samfunnet.

Punkt 29. Vi erkjenner det positive bidraget av migranter for inkluderende vekst og bærekraftig utvikling. Vi erkjenner også at internasjonal migrasjon er en multidimensjonal virkelighet av stor betydning for utvikling av opprinnelsesland, transitt og destinasjon, som krever sammenhengende og omfattende svar. Vi vil samarbeide internasjonalt for å sikre trygg, ryddig og regelmessig migrasjon som involverer full respekt for menneskerettigheter og human behandling av innvandrere, uavhengig av overføringsstatus , for flyktninger og fordrevne .

Punkt 17.18 Innen 2020, forbedre kapasitetsbygging og støtte til utviklingsland , inkludert for minst utviklede land og små øystater, for å øke betydelig tilgjengeligheten av høy kvalitet, tidsriktig og pålitelige data inndelt etter inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet, migrant status, funksjonshemming, geografisk plassering og andre egenskaper relevante i nasjonale sammenhenger.

Punkt 114 (fra Adis Ababa Action Agenda).Vi vil fremme utvikling og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi infrastruktur, samt kapasitetsbygging , særlig i minst utviklede land, kystløse utviklingsland og små øystater, inkludert rask universell og rimelig tilgang til Internett. Vi vil fremme tilgang til teknologi og vitenskap for kvinner, ungdom og barn. Vi vil videre legge til rette tilgjengelig teknologi for personer med nedsatt funksjonsevne.

70. Vi lanserer herved en Teknologisk Tilretteleggings Mekanisme som ble etablert av Addis Ababa Handling Agenda for å støtte bærekraftig utvikling. Teknologisk Tilretteleggings Mekanisme vil være basert på en multi-stakeholder samarbeid mellom medlemsstatene , sivilt samfunn, privat sektor, vitenskapelige samfunn, FN-enheter og andre interessenter og vil bestå av: en FN Interagency Task Team på vitenskap, teknologi og innovasjon for SDGs, et samarbeids Multistakeholder Forum for vitenskap, teknologi og innovasjon for SDGs og en on-line plattform.

On-line plattformen vil bli brukt til å etablere en omfattende kartlegging av, og fungere som en inngangsport for, informasjon om eksisterende STI initiativer, mekanismer og programmer, innenfor og utenfor FN. On-line plattform vil lette tilgangen til informasjon, kunnskap og erfaring, samt beste praksis og erfaringer, STI tilretteleggingstiltak og politikk. Den elektroniske plattformen vil også legge til rette for formidling av relevante åpne tilgjengelige vitenskapelige publikasjoner generert over hele verden.

71. Vi gjentar at dette Agenda og bærekraftige utviklings mål, herunder midler til gjennomføring er universelle , udelelige og sammenhengende.

72. Vi forplikter til å drive systematisk oppfølging og gjennomgang av gjennomføringen av denne Agenda i løpet av de neste femten årene. En robust, frivillig, effektive, deltakende , gjennomsiktig og integrert oppfølging og gjennomgang av rammeverk vil gjøre et viktig bidrag til gjennomføring og vil hjelpe land å maksimere og spore fremgang i gjennomføringen av denne Agenda for å sikre at ingen blir etterlatt.

73. (siste linje) Ettersom dette er en universell Agenda, vil gjensidig tillit og forståelse mellom alle nasjoner være viktig.

13.a Implementere engasjementet foretas av partene i utviklede land i klimakonvensjonen til et mål om å mobilisere i fellesskap $ 100 milliard årlig innen 2020 fra alle kilder for å møte behovene til utviklingsland i forbindelse med meningsfulle avbøtende tiltak og åpenhet om gjennomføring og fullt operasjonalisere Green Climate Fund gjennom sin kapitalisering så snart som mulig

74. Oppfølging og evalueringsprosesser på alle nivåer vil bli guidet av følgende prinsipper:
g. De vil være strenge og basert på bevis, informert av landets evalueringer og data som er av høy kvalitet, tilgjengelig, tidsriktig , pålitelig og disaggregert av inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet, migrasjon status, funksjonshemming og geografisk plassering og annet karakteristika relevante i nasjonale sammenhenger.
h. De vil kreve økt kapasitetsbygging støtte til utviklingsland , herunder styrking av nasjonale datasystemer og evalueringsprogram, spesielt i afrikanske land, MUL, krybbedød og LLDCs og mellominntektsland .
i. De vil ha nytte av aktiv støtte fra FN-systemet og andre multilaterale institusjoner.

91. Vi bekrefter vår urokkelige forpliktelse til å oppnå denne Agenda og utnytte det til fulle for å forvandle vår verden til det bedre i 2030.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

endetiden

endetiden

6, Bergen

En ensom and som har et brennende ønske om at flere våkner opp,og går i mot samfunns-strømen.Det er dobbelt så tungt.Men gir deg Ditt Liv tilbake.

Kategorier

Arkiv

hits