Agenda 2030. Det de ikke forteller.

Anbefaller deg på det sterkeste om å lese og dele dette. Så Norges befolkning kan bli opplyst om FN`s plan om å "forvandle vår verden". Dette er en omfattende plan, men noen punkter har jeg oversatt direkte for at du skal få et innblikk i hva de planlegger. Det er 193 medlemsland som har forpliktet seg til denne planen som skal være klar innen 2030. Dette er jo som hånd i hanske med Høyres politikk om å fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020, med mål om et kontantløst samfunn innen 2030. Stimulere universiteter og høyskoler til å legge læringsmateriell fritt tilgjengelig på
nett. Målet er å digitalisere all undervisning på offentlige institusjoner innen 2030. Når du leser begynnelsen i denne planen fremstår den som en fantastisk drøm om fred og frihet der fattigdom ikke eksisterer og jordens befolkning lever i skjønn harmoni. Våre politikere og media informerer ikke befolkningen om noen detaljer i denne planen ,men allerede her bryter de med Agenda 2030 som sier i punkt 16.10 sikre allmennheten tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler. Men våre politikere er forpliktet til å informere FN om hvor langt de har kommet. Altså er dette FN`s plan. Og med god grunn kan vi kalle dette for konspirasjon fordi innholde er så omfattende og stillheten så total. Kort fortalt: FN`s medlemsland forplikter seg til å innføre fri migrasjon i en verden uten grenser. En verdensregjering, en politikk, et sosialistisk system uten kapitalisme, en verden uten fattigdom og krig og full kontroll over klimaendringer. Alle mennesker skal kartlegges og ha tilgang til internett. Veien videre tar jeg ikke opp her, men jeg gjør meg mine tanker angående det teknologiske skifte verden står oppe i nå og det som står i Johannes åpenbaring kap.13 vers 16.

Punkt 25. Vi forplikter å gi inkluderende og likeverdig kvalitets utdanning på alle nivåer - tidlig barndom, grunnskole, videregående, høyere, teknisk og yrkesrettet opplæring. Alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder, rase, etnisitet, og personer med nedsatt funksjonsevne, migranter, urfolk, barn og ungdom, særlig de i sårbare situasjoner, skal ha tilgang til livslang lærings muligheter som kan hjelpe dem til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som trengs for å utnytte muligheter og til å delta fullt ut i samfunnet.

Punkt 29. Vi erkjenner det positive bidraget av migranter for inkluderende vekst og bærekraftig utvikling. Vi erkjenner også at internasjonal migrasjon er en multidimensjonal virkelighet av stor betydning for utvikling av opprinnelsesland, transitt og destinasjon, som krever sammenhengende og omfattende svar. Vi vil samarbeide internasjonalt for å sikre trygg, ryddig og regelmessig migrasjon som involverer full respekt for menneskerettigheter og human behandling av innvandrere, uavhengig av overføringsstatus , for flyktninger og fordrevne .

Punkt 17.18 Innen 2020, forbedre kapasitetsbygging og støtte til utviklingsland , inkludert for minst utviklede land og små øystater, for å øke betydelig tilgjengeligheten av høy kvalitet, tidsriktig og pålitelige data inndelt etter inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet, migrant status, funksjonshemming, geografisk plassering og andre egenskaper relevante i nasjonale sammenhenger.

Punkt 114 (fra Adis Ababa Action Agenda).Vi vil fremme utvikling og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi infrastruktur, samt kapasitetsbygging , særlig i minst utviklede land, kystløse utviklingsland og små øystater, inkludert rask universell og rimelig tilgang til Internett. Vi vil fremme tilgang til teknologi og vitenskap for kvinner, ungdom og barn. Vi vil videre legge til rette tilgjengelig teknologi for personer med nedsatt funksjonsevne.

70. Vi lanserer herved en Teknologisk Tilretteleggings Mekanisme som ble etablert av Addis Ababa Handling Agenda for å støtte bærekraftig utvikling. Teknologisk Tilretteleggings Mekanisme vil være basert på en multi-stakeholder samarbeid mellom medlemsstatene , sivilt samfunn, privat sektor, vitenskapelige samfunn, FN-enheter og andre interessenter og vil bestå av: en FN Interagency Task Team på vitenskap, teknologi og innovasjon for SDGs, et samarbeids Multistakeholder Forum for vitenskap, teknologi og innovasjon for SDGs og en on-line plattform.

On-line plattformen vil bli brukt til å etablere en omfattende kartlegging av, og fungere som en inngangsport for, informasjon om eksisterende STI initiativer, mekanismer og programmer, innenfor og utenfor FN. On-line plattform vil lette tilgangen til informasjon, kunnskap og erfaring, samt beste praksis og erfaringer, STI tilretteleggingstiltak og politikk. Den elektroniske plattformen vil også legge til rette for formidling av relevante åpne tilgjengelige vitenskapelige publikasjoner generert over hele verden.

71. Vi gjentar at dette Agenda og bærekraftige utviklings mål, herunder midler til gjennomføring er universelle , udelelige og sammenhengende.

72. Vi forplikter til å drive systematisk oppfølging og gjennomgang av gjennomføringen av denne Agenda i løpet av de neste femten årene. En robust, frivillig, effektive, deltakende , gjennomsiktig og integrert oppfølging og gjennomgang av rammeverk vil gjøre et viktig bidrag til gjennomføring og vil hjelpe land å maksimere og spore fremgang i gjennomføringen av denne Agenda for å sikre at ingen blir etterlatt.

73. (siste linje) Ettersom dette er en universell Agenda, vil gjensidig tillit og forståelse mellom alle nasjoner være viktig.

13.a Implementere engasjementet foretas av partene i utviklede land i klimakonvensjonen til et mål om å mobilisere i fellesskap $ 100 milliard årlig innen 2020 fra alle kilder for å møte behovene til utviklingsland i forbindelse med meningsfulle avbøtende tiltak og åpenhet om gjennomføring og fullt operasjonalisere Green Climate Fund gjennom sin kapitalisering så snart som mulig

74. Oppfølging og evalueringsprosesser på alle nivåer vil bli guidet av følgende prinsipper:
g. De vil være strenge og basert på bevis, informert av landets evalueringer og data som er av høy kvalitet, tilgjengelig, tidsriktig , pålitelig og disaggregert av inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet, migrasjon status, funksjonshemming og geografisk plassering og annet karakteristika relevante i nasjonale sammenhenger.
h. De vil kreve økt kapasitetsbygging støtte til utviklingsland , herunder styrking av nasjonale datasystemer og evalueringsprogram, spesielt i afrikanske land, MUL, krybbedød og LLDCs og mellominntektsland .
i. De vil ha nytte av aktiv støtte fra FN-systemet og andre multilaterale institusjoner.

91. Vi bekrefter vår urokkelige forpliktelse til å oppnå denne Agenda og utnytte det til fulle for å forvandle vår verden til det bedre i 2030.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Google med patent for smart klokker som henter info fra ditt blod.

Google har tatt patent på ny teknologi som skal brukes til å hente ut informasjon om ditt blod. Denne teknologien kan brukes i smart klokker. Dette er bare et nytt steg for å ta kontroll over mennesker.


 

 

En kristen familie forteller om RFID


 

Er dette fremtiden vi ønsker oss?

                                             

Dyrets merke som Bibelen advarer mot er allerede tatt i bruk av mangen millioner mennesker rundt om i verden. Det er en micro chip som erstatter blant annet betalingskort. Innen 2020 forsvinner den lovpålagte plikten til å ta i mot kontanter for handelsnæringen i Norge. Så vi går mot et kontantløst samfunn. Micro chipen er litt større enn et riskorn og plasseres under huden på hånden eller i pannen. Den kan skannes fra utsiden. Den kan lagre data og vil inneholde dine unike person og helse opplysninger, og erstatte adgangskort, koder og passord da den kan kobles opp mot ulike elektroniske innretninger. Den kan også brukes til å spore og overvåke mennesker med. Den er utstyrt med en antenne og et radio frekvens signal.  RFID chip. Som står for Radio Frequency identification chip.
 
Hva er beviset for at denne micro chipen er dyrets merke?
I Johannes åpenbaring kap 13, vers 16 kan vi lese at ALLE får et merke på sin høyre hånd eller i pannen. Og INGEN kan kjøpe eller selge uten å ha det merket. Det er viktig å forstå at Johannes på sin tid ikke hadde noen andre forutsetniger enn å kalle det for et merke, og dyret er betegnelsen på det onde. Vi må oversette dette til vår tid. Når kontantene og kortene forsvinner er det bare denne micro chipen som gjelder over hele verden for ALLE. Vi ser nå at bankene går sammen om felles betalingsløsninger. Det kommer også nye betalingsterminaler som leser nye typer kort og micro chiper på avstand. (NFC) Near Field Communication. Det er helt klart utviklingen som bestemmer hva som blir gjeldene betalingsmiddel og ikke forbrukeren, vi ser  at folk tar fort nye apper i bruk uten å være kritisk eller stille spørsmål. Folk ønsker det siste og det som er trendy. Dyrets merke blir dessverre tatt i mot like lett for de som ikke kjenner sannheten.

 
Vi er på vei å få et samfunn der alle blir overvåket og du har ikke noe råde rett lenger over dine personlige opplysninger og verdier. I dag brukes biometrisk gjennkjenning av fingeravtrykk ansikt og iris rundt om i verden. All informasjon fra den enkelte blir samlet inn og lagret i databaser, også informasjon fra smart klokker, som er langt smartere enn du tror.
Det er jo mangen fordeler med denne micro chipen også, så hvorfor advare?
I Joannes åpenbaring kap 14 vers 9 til 12 står det helt klart at Gud ikke ønsker noe mer kontakt med de menneskene som tar dyrets merke. Han beskriver dyrets merke som en enveis billett til fortapelsen. De hellige må stå fast og holde seg til Guds bud og troen på Jesus!
 
Nettsøk: Verichip - RFID chip - Verifone.no - Spychips.com
 


 

Umoralens ånd herjer vår jord, knuste drømmer og barne sjeler uten en mor. Fest, fyll, fri sex og abort.

Respekter deg selv og sett grenser for ditt liv. Først da er du et forbilde for andre mennesker rundt deg. Kroppen din er ikke en bruk og kast gjennstand for andre personer i samfunnet. Livet ditt er en gave fra Gud, og denne gaven må du ta vare på. Ekteskapet er mellom mann og kvinne. Altfor mangen unge jenter og gutter tar feile valg i ung alder som får konsekvenser seinere i livet. Mye fest, fyll og fri sex er en årsak til problemer for mangen . Dagen derpå blir tom og trist. Det er gode tider for kjønns sykdommer og uønsket graviditet. Og i denne jakten på fest og lykke, blir det flere og flere som ender opp som ensomme. Mangen med psykiske problemer. Lykke piller, angre piller og andre piller ble aldri en løsning. Vi hører om tragiske og unødvendige selvmord i ung alder. Mangen greier tydeligvis ikke å skille mellom rett og galt, unormalt og normalt, greit og ikke greit. Tydelige grenser viskes ut og forsvinner. Det har utviklet seg til en lek med eget og andres liv. Ingen respekt. Samfunnet tilbyr lettvinte løsninger og bryter seg selv ned. Leger som er ment for å redde liv, tar liv. Mye er snudd på hode. Løynen har fått mer plass en sannheten. I 1978 fikk vi abort loven. 16000 aborter i året er ingen seier for noen. Men et stort tap for samfunnet. Det sier noe om holdingene våre. Ingen respekt for eget liv, andres liv og det ufødte barns liv.

Bli et forbilde, start med deg selv!

Pave Francis samler verdens religioner for å tilbe Lucifer.

Mangen mennesker får ikke med seg det som skjer i dag.  De aller fleste er opptat med seg selv, og det som skjer i deres liv. Og det er få som har en tro på at Gud virkelig finnes. Det farlige er at "En religion" skal innføres i verden. Og det vil berøre deg ! Bra tenker du, for da blir det fred. Fred blir det, men verden går inn i en falsk fredsperiode. For verden vil bedras. Det er paven som står bak denne nye verdens religionen. Og det er Lucifer som blir guden de skal tilbe. Ledere for katolikker, kristne, muslimer, jøder, hinduer og budister rundt om i verden går nå sammen om dette. Når alt er på plass om kort tid, er det bare en verdens religion som gjelder. Alle som står på utsiden og ikke bøyer seg for den nye verdens ordningens politikk og religion blir drept.

Dette hørtes voldsomt ut for de aller fleste,men etter at menneskene har gått i garnet til paven i denne falske fredsperioden som oppstår blant verdens religioner fremover. Vil han vise sin sanne person som er Antikrist. Men da er det for seint, for menneskene har allerede sagt ja til Lucifer og åpnet opp for ånder og demoner fra avgrunnen. Da er det ingen vei tilbake !

Har du fulgt litt med, vet du at prester, imamer og ledere for andre trosamfunn har i lengre tid godt sammen for dialog her i Norge. Ulike religioner samles også til fellesskap i kirker, moskeer og synagoger. Dette er "snikinnføringen" av en felles religion. Det samme fenomenet skjer også i store deler av verden. Og paven er den som trekker i trådene og gir instrukser. Så det gjelder å være åndelig våken som kristen og følge med på utviklingen. Har du for mye fokus på "skapelsen" som er menneske  kroppen får du ingen ting med deg. Det gjelder å ha fokus på Skaperen som er Gud, den hellige ånd og frelsen er i Herren Jesus Kristus.


 

 

 

Hemligheten er i virksomhet og legger planer for deg!

Tiden får vise om det er noe i "New world order" bevegelsen og "agenda 2030" . Jeg oppfordrer deg til å følge med i tiden vi lever i og undersøke noen av mine 5 påstander, får du gjør deg opp noen klare meninger. For aldri før har forandringene kommet så fort som nå, uten at den enkelte har så mye muligheter til å påvirke. Skulle det skje noe av det jeg påstår er det ganske opplagt at det er noen som arbeider i hemlighet mot et og samme mål. Total kontroll over alle mennesker, fysisk og åndelig. Bibelen advarer oss og forteller oss mye om tiden vi lever i. I Johannes åpenbaring 13,16 kan du lese om dyrets merke som er denne micro chipen jeg skriver om. Og i andre Tessalonikerbrev kap2 vers3 kan du lese om "syndens menneske" som kan være paven. Fordi tempelet i Jerusalem skal bygges opp igjenn i vår tid og paven samler nå alle store religionsledere mot en verdensreligion. Det står også i Bibelen at "syndens menneske" skal sitte seg i Guds tempel og viser  seg selv fram som om han er Gud. De som arbeider i mot denne retningen, som foreksempel Donald Trump går en usikker fremtid i møte. Det er mangen som frykter Trump, men det er større grunn å frykte pavens planer for denne verden, som nå er avslørt.

1. Paven setter en stopper for Trumps mur mot Mexico. Paven har allerede advart Trump mot denne muren.
2. Trump blir utsatt for et attentat i hans president periode (4 år) fordi han går i mot den etablerte eliten som styres av Paven.
3. En micro chip kalt "Verichip" erstatter kontanter og kort i hele verden innen 2030 og ingen får kjøpe eller selge uten denne chipen.Dyrets merke fra Johannes åpenbaring 13,16. Over 2 millioner har denne chipen nå.
4. Det blir en verdens religion innen 2030, som Paven styrer fra tempelet som skal bygges i Jerusalem ved siden av moskeen.Johannes åpenbaring 13,8." Alle som bor på jorden, skal tilbe han"
5. Paven selv blir utsatt for et attentat men overlever. Johannes åpenbaring 13 vers 3. "Hans dødelige sår ble legt og hele verden undret seg og fulgte han."

 


 

 

 

 


 

 


 

Trump går i mot NWO og risikerer livet for det!


 

"VERICHIP" Blir trendy og dødskul blant unge, ingen aldersgrense!

 

Verichip er en micro id chip som plasseres under huden på den høyre hånden eller i pannen om ønskelig. Den erstatter kontanter og betalingskort. Utesteder vil bruke den som en adgangs id for VIP kunder. Da slipper du kø, det er bare å skanne hånden ved inngangen. Og alt du kjøper betales med micro chipen og trekkes på din konto. Den kan også erstatte adgangskort fordi den kan kobles opp mot elektroniske dørlåser, da forstår du at det er mangen bruksområder. Den vil også inneholde dine unike person og helseopplysninger som selvfølgelig kan skannes av leger, helsepersonell, brannmenn og politi. Den kan også brukes til å spore og overvåke personer, det var muligens ikke så kjekt!

Den kommer til å bli like utbredt og populær som mobiltelefonen er i dag. Over 2 millioner amrikanere bruker den. Den har kommet til Sverige og er populær blant unge lite opplyste trendsettere. Kommer snart til Norge også. Men før du tar denne i bruk er det noe vesentlig du må vite.

Det de ikke forteller, men som Bibelen har advart oss om skal komme. Nemlig "dyrets merke". Dette er dyrets merke og ingen ting annet. I Johanes åpenbaring kap 13, vers 16 kan vi lese: Antikrist gjør slik at alle, små og store, rike og fattige, frie og fanger, tar i mot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne. Og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn. Tallet er 666 og blir en del av koden i denne id chipen. Videre kan vi lese i kap 14, vers 9. Engelen sa: Hvis noen tilber dyret (Antikrist) og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredes vin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran Lammet. Og røyken av deres pine stiger opp i all evighet. Og de har ingen hvile verken dag eller natt, de som tilber dyret og hans bilde, og hver den som tar imot hans navns merke. Her advarer Gud oss to ganger om dyrets merke og konsekvensene.

Denne chipen blir dessverre en "må ha ting" blant folk flest, fordi de ikke kjenner til sannheten men velger å tro på at teknologien skal gjøre verdagen enklere, bedre og sikkrere. De blir overøst med alle fordelene, samtidig som det blir trendy. Da er det ikke vanskeligt å la seg friste og overbevise. Men du er advart!
 

 

 

 

 

 

 

VERICHIP og Dyrets merke 666. Filmen advarer deg!


 

For eller imot et kontantløst samfunn?

Nå er våre politikere og finans Norge for alvor i gang med å få fjernet kontantene. Et forslag fra Høyre er å fjerne den lovpålagte plikten til å ta  imot kontanter innen 2020 for handelsnæringen. Og et totalt kontantløst samfunn innen 2030. De dårlige begrunnelsene de bruker er å få slutt på alle typer kriminalitet som kontanter er en del av. Nå vet vi opplyste at mye av kriminaliteten allerede foregår på nett, så ikke hør på begrunnelsene deres! Min plikt er å opplyse folk om det de ikke forteller, for dette er en del av en større plan. Men i det daglige tenker vi at da blir det slutt på å gi kontanter til bursdagsgaver, sparegris og lommepenger. Kontanter er jo en grei og trygg betalingsmåte for mangen i dag, og kjekt å ha i bakhånd om det skulle oppstå en eller annen form for krise eller krig. Vi har et sårbart samfunn og verre skal det bli.

Dere har sikkert hørt at våre politikere og verdensledere snakker om " den nye verdensordningen". Et kontantløst samfunn er en del av dette. Så dette er ikke noe du kan velge eller stemme over. Dette er dessverre allerde bestemt, og da kan vi se hvor mye demokrati vi egentlig har. Så uansett politisk ledelse i Norge så kommer det kontantløse samfunn. Betalingskortene vi har i dag skal også fjernes og de blir erstattet med en micro chip under huden som allerdede er testet ut og fungerer. Den glade nyheten opp i alt dette er at Gud advarer oss om dette på forhånd. Det triste er at det er få som tror på Gud og det som står skrevet i Bibelen. Og derfor kommer til å bli lurt av "den nye verdensordningen" som kommer. I Johannes åpenbaring 13 kan vi lese om en forferdelig antikristelig tid som kommer over jorden. " hele verden undret seg og fulgte etter dyret". "Han går til krig mot de hellige". "Han får makt over hver stamme, tungemål og folkeslag". "Han utfører store tegn". Han gjør slik at alle, små og store, rike og fattige, frie og fanger, tar i mot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne. Og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn. Det ser ut til at våre politikere og verdensledere nå forbereder og tilrettelegger for en slik tid. En tid med en verdensleder som blir Antikrist og hans religion. Så her er det et stort alvor for den enkelte.

Bibelen forteler oss at det er flere antikrister som skal stå fram med store tegn og under, og at det kommer et stort frafall fra kristen tro før denne tiden kommer. Ser vi på Norge og verden i dag, er frafallet stort! I andre Tessalonikerbrev 2 står står det om fortapelsens sønn som skal bli åpenbart i den tiden frafallet er stort. Han skal også sitte i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud. Vi vet at det gamle tempelet i Israel skal bygges opp igjenn i vår tid. Denne personen (ser ut som et menneske) som er en antikrist og har sin kraft fra Satan har makt til å stoppe verdenskriger og vil framstå med store tegn og under. Da vil folk ønske han velkommen! Så det pengeløse samfunn er bare en av mangen forberedelser verdens ledere gjør før den første antikristen kommer. Håper du ble litt mer opplyst av dette og oppfordrer deg til å lese bibeltekstene i sin helhet som jeg refererer til.

Ser at det er face book grupper som er i mot et kontantløst samfunn og det er bra, for dette er virkelig noe å gå ut og protestere mot. Hva tenker du?

Hvorfor går det så galt i verden ?

Er vi så mye bedre som mennesker i Norge enn terroristene som dreper tilfeldige og uskyldige? På tide med litt selvransakelse og harde fakta. Er ikke det ufødte barn i mors liv også uskyldig. I Norge utføres det nå 16000 aborter i året. Galskapen startet i 1978. På toppen av dette har vi nå tillatt fosterreduksjon, som det blir et tilfeldig offer av. Et tilbud til alle verdens kvinner fra drapsnasjonen Norge. Dette er ikke terror men selvbestemt abort og kvinners rett mener de fleste. Hvem av oss mennesker kan si at de har råde rett over liv og død? Ingen kan si det. Dette er en stor synd og strider med Guds ord. La småbarna komme til meg, hindre de ikke. For slike hører Guds rike til.
Det norske folk har forlatt kristendommen og våre politikere lager lover som strider med Guds ord. Det er ingen beskyttende hånd over vårt land lenger. Vi har åpnet opp for verdens religioner som det ikke er noen frelse i, fordi de er fra verden og ikke fra Gud.
I våre kirker forkynnes ikke et levende Guds ord med synd, dom og fortapelse for ufrelste sjeler eller om omvendelse, frelse, håp og evig liv. Det snakkes ikke om tiden vi lever i og hva vi har i vente på grunn av vår tilstand. Kirken er blitt en plass for kunst og kulturliv, der musikk konserter har fått en stor plass. Homofili som bibelen advarer mot har også gjort sitt inntog i vårt samfunn.
Vi kommer heller ikke utenom jødene og Israel for å forstå det som skjer i verden i dag. Jødene er Guds utvalgte folk, står det i bibelen.
I profeten Joel 3,7 kan vi lese om Gud som skal holde dom over menneskene fordi de spredte jødene blant folkeslagene, og fordi de delte opp Mitt land, Israel. Så vi ser at vårt forhold til Gud og hvordan vi behandler jødene er sentralt for vår egen framtid.
I lebesbymannens (Anton Johansen) profetier om Norge ser vi dette helt klart. I et russisk angrep på landet vårt må Norge avstå hele Finnmark og for øvrig alt land nord og øst for Lyngenfjorden. Så Norges arbeid med en to stats løsning for Israel får direkte konsekvenser for vårt eget land. Vi vil få erfare at vårt eget land blir delt opp, slik vi er med på å dele opp Israel.
 Anbefaller å lese 5 Mosebok kap 7 til og med 9. Et utvalgt folk! For å få en forståelse om historien til landet Israel, hvorfor og hvordan jødene fikk det av Gud. Flertallet av det norske folk er media styrt og mangler vesentlig fakta informasjon om Israel og jødene.Jeg skriver ikke at jødene er uten feil, men vi har ingen ting med å dømme de slik vi elsker å gjøre. Det er en sak mellom de og Gud. Vi har nok med våre overtredelser her i landet på grunn av den politikken som blir ført, og det er få som protesterer.
Denne krigen må komme for at vi skal bli vekt opp fra den reine, uten skyld, egenrettferdige dyrk meg selv nasjonen vi lever i.

Så tilstanden verden befinner seg i nå er prisen vi må betale for jødehate og menneskers flukt fra Gud.

Den største gaven.

En liten julehilsen til dere alle. Den største gaven du kan gi dine barn og medmennesker er læren om Jesus Kristus. Den er helt gratis og har mer verdi en all verdens rikdom.

 

Til ettertanke i en travel tid...

Rikdommen har gjort oss handlingslammet overfor de virkelige store utfordringene vi har i vårt lille land,vår lille by,vårt lille samfunn, vår lille familie, vårt lille indre. Vi dyrker oss selv så mye vi kan på ulike måter med statussymboler.Er det ikke bare tomhet og jag etter vinning? Vi har fått så mye frihet at vi ikke tenker på konsekvenser lenger.

"Verdens rikeste land" har vi alle hørt om, men allikevel så mangen triste skjebner og så mye ondskap.Det er få som hører, det er få som ser, at vi har mistet noe på vår vei.

Det er en som ønsker å være lærer og veiviser i ditt liv, gi deg visdom om livet og gode råd på din vei,se livet i et større perspektiv. Ta deg tid om morgenen eller kvelden, les Guds ord og undre deg over det,du finner svar på alt. Slå av TV`en og mobilen for en stund og gi ditt indre den næring det trenger og lengter etter.

Så kan du gå ut og møte verden på en ny måte med en annen forståelse. For Bibelen er et bindeledd mellom oss og Gud. Han ønsker at vi skal holde oss nær, men i alle tider har mennesker vendt Skaperen ryggen, og da går det galt. Det ser vi nå i vårt lille land. Gud ønsker så inderlig å nå deg, i dag min venn, i dag......

 

 

 

Russerene angriper Norge Julen 2016 komplett profeti.

Et profeti fra Ture Andersen, som bekrefter det jeg startet og blogge om i 2011.Gud har advart oss lenge, men nå har tiden kommet.Den som har Jesus som sin frelser er trygg. Han skriver:Vår Herre har gitt meg flere åpenbaringer gjennom mer enn 30 år. Den 22. juli 2011 f.eks. hadde jeg en veldig uvanlig fysisk reaksjon like før det smalt. Den siste opplevelsen fikk jeg nå, den 23. august 2016 : - Russland vil invadere Norge om fire måneder (da er vi kommet frem til julen 2016). Det er tungt for meg å bære denne «hemmelighet», således deler jeg opplysningene med dere.

​Et slikt angrep kommer helt overraskende på alle. Det første en fiende vil slå ut er: Kraftforsyning, kommunikasjonssentra for radio og tv, alt sivilt samband over fasttelefon og mobil, alt internettsamband mv. Viktige objekter mht. transport, f.eks. broer, vil bli bombet. Oljeinstallasjoner vil nok helst bli spart slik at fienden kan dra nytte av slike i fremtiden.

​For noen år siden kunne Hæren stille med 13 brigader i tilfelle krig. I dag har vi noe i overkant av en halv brigade, dvs. ca 2500 soldater. (Jeg er selv krigsskoleutdannet offiser, og ble utnevnt til kaptein og sambandssjef for 5000 soldater som 26-åring). Ved juletider er halvparten av soldatene hjemme på perm. Russland vil kunne hærsette hele Norge på EN dag. Det tar lang tid å få hjelp fra NATO

Ture sender et innlegg til TV2 29.09.16 (som ikke enda har skrevet noe om det) og sier bl.a. «Nå ser det ut som Russland vil samle store deler av sin sjømilitære slagkraft i den østre delen av Middelhavet. Dette er stikk i strid med all militær tenkning: Man samler ikke hele sin militære styrke på et relativt lite område - slik at denne kan slås ut ved et begrenset atombombeangrep.

​Russerne er gode taktikere og strateger, så det vil ikke forundre meg om dette bare er en «skinn-manøver», og at de har helt andre planer med denne store sjømilitære forflytningen. Men ett Bibelord kom fram for meg i denne forbindelse: «Hvor åtselet er, skal ørnene samles.»»

Ture skriver til Bergens Tidende 29.09.16 (som heller ikke ville skrive noe om det enda) og sier bl.a..: «Jeg er fullstendig klar over at slike opplysninger kan skremme folk. Men dette har jeg veid opp mot å gi folk en sjanse til å forberede seg til en russisk invasjon. Butikkhyllene blir tomme på en dag - for de som har kontanter.

​For et par uker siden gikk tyske myndigheter ut og ba folk ha lagret matvarer hjemme for minst 10 dager (senere fikk de kritikk for å skremme folk - slike advarsler har ikke vært sendt ut siden krigens dager i Tyskland). Omtrent samtidig gikk norske myndigheter ut og anbefalte folk å ha minst kr. 10.000,- i kontanter «i tilfelle en krise». Når elektrisk strøm er borte, får man ikke brukt betalingskort.

Videre har Sverige nylig sendt hær-styrker til øyen Gotland i tilfelle russisk invasjon. Nylig kommenterte Sveriges statsminister på TV at dette ble gjort pga økt spenning i området.

De av oss som kjenner «Lebesbymannens» syn fra en novembernatt i 1907, vet at han skriver at øyene Gotland og Åland er noe av det første russerne vil erobre - samt Finnmark i Norge.

"Selfies bloggere" Våkn opp!

Velkommen til denne opplysnings bloggen som inneholder lite om meg selv, den er alvorlig og usminket. Følger ikke motebilde i farger eller form. Lite glitter og glamour, men alikevel langt fra kjedelig! Her finner du helt sikkert noe som utfordrer deg og provoserer deg, ser du ekstra nøye etter finner du også skrive feil! Men her er det budskapet som er sentralt.

Hensikten er å få mennesker i Norge til å se og forstå mer en den farlige "selfies verden" altfor mangen lever i og har mistet gangsynet av.

Vi må forholde oss til de store ting som skjer rundt oss. Enten vi liker det eller ikke.Rett på sak: Den siste advarselen vi har fått i Norge i 2016 er et profeti fra Ture Andersen fra Nordhordland, ikke langt fra Bergen. Han fikk et profeti av Gud den 23 august 2016. Russland vil invadere Norge om fire måneder, da blir det rundt juletider i 2016. Dette er alvor og ingen bloggspøk fra min side! Har blogget om dette i 2011 og nå har det kommet flere nye profetier om dette.

Gud advarer oss i god tid, men nå skal vi se at hans ord går i oppfyllelse! Jeg skriver dette og vet at det er kun noen få av dere som vil forstå dette. De fleste vil nok ikke tro på det og flykte tilbake i sin egen lille selfies verden. For der føler de seg trygg, tross alle dagligdagse "micro problemer" som vi andre også opplever, men ikke lager en stor sak ut av. Denne gangen trenger du ekstra proviant og nye tanker i topplokket for å lykkes!

Dom over Norge!!!

Et profeti av Steinar Handeland: Pride-dagen 25. juni 2016 stod jeg på broen over gatekrysset i Oslo, fra jernbanen til buss-stasjonen, og så et forferdelig skue! Jeg hørte ropingen og dunkingen fra musikken, lenge før jeg kom ut på broen og undredes: Hva larmer hedningene for her? Og så stod vi der ute, min fru og jeg, og så en stor folkemengde samlet i gatekrysset under oss.

Vi så et langt folketog som hoppet og danset til en larmende musikk. Vi så andre marsjere under store banner og paroler, flagg og vimpler med «pride-marsjens» farger, folk som jublet langs fortauene. Om lag 100.000 mennesker, mange busset inn til byen, støttet hele opplegget.

Sjokkerte stod vi der utpå broen og så på folketoget som i finværet for rundt gatehjørnet og ned neste gate og toget videre. Plutselig gikk 2 afrikanere som stod fremst ved rekkverket, og vi kunne stille oss fremst for å se, for alle slags nasjonaliteter stod der og så på, tause!

Da talte plutselig en alvorlig stemme i mitt indre:

«Snart skal folket i Oslo gå hungrige i tog i gatene uten mat, og russiske tanks skal holde dem i sjakk!»

Jeg protesterte momentant og tenkte: «Jammen Herre, russerne skal ikke lengre sør enn Narvik?» Jeg husket i ett nu på Lebesbymannen og mange andre profetier jeg hadde kjennskap til etter 45 år som forkynner i Norge. Svaret lød i mitt indre:

«Min dom gjelder hele Norge! For landet har forkastet mitt ord, enda de visste bedre!» Da tok jeg til tårene og gikk derifra!

 

Nye overtredelser.

Advarslene er de samme, men overtredelsene er nye og grove fra våre politikkere og prester! Mennesker av samme kjønn kan gifte seg i kirken, dette strider med Guds ord. Sodoma og Gomorra er eksempel for alle mennesker i ettertid hvordan det skal gå med et land som er gjennomsyret med homopropaganda og samliv. Se jeg har fortalt dere dette i 2011, nå kommer dommen! I tillegg til 16000 aborter i året har vi nå fått foster reduksjon, det vil si at kvinner, norske og utenlanske kan få redusert antall barn i morsliv de ønsker å føde om det eksempelvis er tvillinger. Velkommen til drapsnasjonen Norge!

Hvilken mor eller far har råderett over liv og død? På tide å våkne opp! Det har pågått lenge nok nå, Gud kan ikke tillate dette lenger. Det kommer en reaksjon i form av krig over landet nå i 2016. På grunn av all ugudlighet, avkristning, homofili og masse drap på det ufødte barn i mors liv. Dere skal gå sultne rundt og vite at dere ble advart!

 

 

 

Til alle barn, unge og voksne.

Donald Trump vant og mangen er skremt og redd nå. Med god grunn. Men dere skal vite at det er en som er større en alle disse brutale verdenslederene som vi har så mangen av. Navnet hans er Jesus Kristus. Det er kunn han vi kan stole helt og fullt på. Be til han hver dag i denne tid som vi lever i. For det skal desverre bli mye verre. Da er det godt å ha en og forholde seg til. Fortell dine barn om Jesus og ta de med på et bedehus der Guds ord forkynnes.

Vekkelse og omvendelse, eller Guds dom over vårt land?

                                           Syndens mørke makt hviler over Norge.

Vår tids sex fokus og voldshandlinger som vi har fått fra filmer vist på TV , internett, bøker og blader har båret rike frukter.  Synden har grodd fast i våre sinn. Menneskene er blitt volds og spesielt seksualbesatt, og inspireres av makter som bryter mennesker ned. Våre sinn er så forurenset av den moderne tids sex ånd, at det har definitivt satt et preg på hele vårt samfunn.

Aldri har vi hatt så mangen skilsmisser, mennesker som driver med hor og utukt (seksuell handling som strider mot gjeldene lov eller moral) . Aldri før har vi hatt så mangen  drap. Volds og vinningskriminalitet øker. Vårt land er blitt et yndet sted for narkotika omsettning. Vi kan ikke ferdes trygt lenger i vårt eget land uten stor fare for å bli ranet. Voldtekter leser og hører vi så ofte om at vi nesten ikke reagerer lenger. Skal alt dette få fortsette, vil vårt land råtne helt igjennom. Det vil komme reaksjoner, og få konsekvenser vist vi  ikke snur utviklingen NÅ.                                                                                                                                                                                                                                                    

                                            Vi har alle et felles ansvar!

Det tragiske er at våre myndigheter stort sett tillater at ugresset blir sådd. Vi har straffeparagraf § 211 som sier at det er inntil  2 års fengsel for å utgi utuktige skrifter, eller holde offentlige forestillinger av utuktig innhold. De mange blader, filmer og klubber er straffe skyldige hvis våre myndigheter ville gripe inn og forby disse. Eller ønsker det norske folk at dette skal være det "normale" for vårt land ? At dette tilbude må vi også ha? Kan nevne at i Vietnam er det forbudt og utgi eller være i besitelse av matriale med pornografisk innhold. Ja det er også prositusjon der...men det lar seg gjøre og stoppe mye av det søppele som forurenser våre sinn og våre barns sinn.                 

I den gamle boken Bibelen (som det norske folk ser på som lite aktuell for vår tid) kan vi lese følgende av profeten Jesaja 10.1 " Ve dem som gir URETTFERDIGE lover og utsteder FORDERVELIGE skrivelser. Slik driver de småfolk bort fra domstolen og raner retten fra de fatigge i mitt folk, og de gjør enker til sitt bytte og plyndrer de farløse.  Hva vil dere gjøre på hjemsøkelsens dag? Ødeleggelsen kommer fra det fjerne. Hvem vil dere flykte til for å få hjelp? Og hvor vil dere gjøre av deres skatter?

Umoral, drap og vold er synd i mot den Levende Gud, og synd fører til straff. Som et land sår må det høste. Ugudeligheten har fordervet det norske folk og nasjonen. Når syndens beger er fult kommer dommen.

Vi har med en høyst levende Gud å gjøre som følger nøye med. Vårt land er kommet i stor fare. Forurensningen av våre sinn må stanses. Gud har gitt oss domsbudskap og advart oss igjennom mennesker som eksempel Anton Johansen. Gud viste han i et syn en flodbølge over Norge og en krig mot  Norge. Dette synet om denne krigen kommer jeg tilbake til i et senere innlegg,  synet om flodbølgen har jeg skrevet om.

Skal Gud ta vekk dommen over vårt land, må vi vende oss bort fra synden! Vår eneste redning er Jesus blod som fløt på Golgata kors for vår skyld. Vår synd er sonet. Gud la alle våre synder på Jesus, sin høyt elskende Sønn, for at vi skal gå fri , dersom vi tar i mot Jesus kristus som vår Frelser. Forkaster vi dette kommer Guds dom over oss!

TSUNAMI VARSEL FOR NORGE, ENGLAND OG EUROPAS KYST !!!

                                            Et profeti og et varsel om tiden vi lever i.

Naturkatastrofer oppstår i flere deler av verden. Og det er urolig virksomhet i jordens indre. Store jordskjelv og veldige vulkanutbrudd hjemsøker de forskjellige områder av jorden, og delvis steder som tidligere alltid har vært jordskjelvfrie områder. Da jeg hadde sett verdenskrigen og alle ulykker og lidelser den skulle føre med seg over folkene, ble jeg i ånden ført til landene og kystene omkring Nordsjøen, hvor disse ulykker ble åpenbart for meg. Island var et av de første navn jeg hørte i forbindelse med jordskjelvene. Men om det var her eller på bunnen av Nordsjøen, som ulykken hadde sitt opphav, det oppfattet jeg ikke så klart.

Jeg ble svært forundret når Herren nevnte disse stedene. For jeg  visste jo at dette ikke var det område på jorden der vulkaner og jordskjelv pleide å forekomme. Men Herren nevnte navnene med bestemthet flere ganger. Og at jeg virkelig ikke hadde tatt feil forsto jeg ennå mer, da jeg straks etter fikk se hele ulykken og de stedene som ble hjemmsøkt av denne. Ulykken rammet alle nordsjøstater. Men ikke noe land ble så hardt rammet som England. Røsten sa også at ulykken skulle komme på grunn av Englands hovmodighet.

Det hvilte en skumring over samtlige nordsjøstater. Og ingen stjerner lyste på himmelen. Fra sjøen blåste en sterk vind. Og  i de norske fjell hadde snøen ikke begynt å falle for året. I ånden ble jeg ført til traktene ved Trondheim. Jeg stod på stranden og så utover havet, da bakken med en gang begynte å skjelve under meg. Husene inne i Trondheim dirret som løv, og et par høye trebygninger falt når stranden styrtet sammen. Straks deretter hørtes et veldig drønn ute fra havet, og en veldig styrtfjord ( tsunami) kom rullende med voldsom fart og slo mot fjellvegen. På de lavtliggende steder fortsatte den innover stranden. Flodbølgen oversvømmet store deler av byen og forårsaket stor skade. Store  lager falt sammen og ble skylt bort av bølgene. Oversvømmelsene strakte seg langs hele norskekysten, helt fra Sør Norge og opp til traktene ved Bodø. Og jeg hørte navn på flere av de byer som ligger her. Da jeg i ånden hadde sett den skade som ulykken gjorde i mitt hjemland, så ble jeg i ånden ført til de store byer ved Englands østkyst.

Der gjorde ulykken voldsomme ødeleggelser. Hele østkysten og store strekninger langt inn i landet ble her oversvømt. Særskilt byen Hull og traktene der omkring ble stygt ramponert. Skottland ble hardt rammet. Og det syntes som om en stor del av dette landet sank i havet! Lenger sørpå fikk jeg se London. Det viste seg at London var den by i England hvor ulykken hadde størst omfang. Havner og kaier ble fullstendig ødelagt. En stor mengde hus hadde styrtet sammen, og i sjøen syntes masser av flytende vrakgods. Flere fartøyer hadde forlist i havnen, og noen var til og med blitt slengt opp blant husene på land. Det ble for England en så stor ulykke som de aldri før hadde sett. Ute på havet forliste en mengde fartøy, og mangen sjømenn omkom. En stor mengde av fisken og silden i havet fløt døde omkring blant bølgene i store stimer. Flodbølgen fortsatte inn i den engelske kanal. Og ødela her havner og byer på begge sider.

Også Frankrike ble rammet. Spesielt hørte jeg den franske byen Rouen ble nevnt. Også et par andre steder på Frankrikes nordkyst. Videre hørte jeg store deler av Holland og Belgia samt den tyske nordkyst nevntes som hardt hjemsøkte steder. Blant de verst utsatte byene hørte jeg Antwerpen og Hamburg nevnt. Hamburg fikk jeg også se, og det så ut som denne byen, nest etter London, var den hardest hjemsøkte. Jeg hørte også nevnt at store varelagre her gikk tapt. Danmarks nord og vestkyst, og de havner og byer som ligger her, og hele den svenske vestkyst fikk en sterk føling med ulykken. På svensk side hørte jeg Gøteborg, Malmø og Helsingborg ble nevnt. Også i Østersjøen og ned mot middelhavet trengte flodbølgen. Men skadene var ikke så store her.

Anton Johansen bedre kjent som "Lebesby mannen" fikk dette synet 13 november 1907. Han fikk mangen store syn som har gått eller venter på å gå i oppfyllelse. Kommer tilbake til disse.

Men den som har Jesus som sin frelser er trygg uansett hva som skjer i eller med denne verden!

Jordskjelv i Japan er bare begynnelsen på fødselsveene.

                            Ja jorden skal skjelve i den siste tid det forteller Bibelen oss!

Les Markus kap 13 vers 8. For folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike, og det skal være jordskjelv mange steder, også hungersnød. Dette er begynnelsen til fødselsveene.

I Lukas kap 21 vers 11 kan vi lese: Det skal bli store jordskjelv på forskjellige steder og hungersnød og pest.Og det skal gis fryktelige syn og store tegn fra himmelen.

Vi kan undre oss over disse ting som skjer i verden i denne tid. Tenker da på tsunamien som kom over Thailand, oversvømelse i New Orleans, jordskjelv på Haiti som vi alle har friskt i minne. Og nå dette første virkelige store jordskjelve med en styrke på 8,9 Som traff Japan i dag 11.03.11. Tsunamien som dette utløste har gjort store skader og beveger seg rundt om til fjerne kyster.

    Jeg kan trøste dere alle med at det kommer lignende hendelser i Norge og Nordsjøen !                                                                                                                                                                                                            Da vil våre moderne avguder ( som det har blitt ) få merke det. Tenker da på olje innstalasjonene. Alt dette er det profetert om, og Bibelen forteller oss: Forakt ikke profetier! Dette er ikke skremselspropaganda ( jordskjelvene og tsunamiene er virkelige nok for alle). Men dette er en sterk oppfordring om og vende om til Jesus Kristus av hele sitt hjerte i dag! For han kommer snart for å hente sine!

                                                  Tidens tegn og tidens avslutning!

Disiplene spurte Jesus om denne tidens avslutning og tidens tegn på det.  Jesus svarte dem og sa: Vokt dere så ingen forfører dere. For mangen skal komme i mitt navn og si: Jeg er Herren, og de skal forføre mangen. Men når dere hører om kriger og rykter om kriger, så bli ikke skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. For folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike. Og det skal være jordskjelv mange forskjelige steder. og det skal være hungersnød. Dette er begynnelsen til fødselsveene.

Ønsker du mer info anbefaller jeg "Et profeti til nordens folk" som du finner under Arkiv januar 2011.

 

ATEIST TIL DET SISTE?

                                                                    Ustjuzjina Nikitisjina.                                                                                                                                                                                                                                     En kvinne i tidligere sovjet som var overbevist ateist forteller her om hvordan hun døde og siden vendte tilbake til livet.

Jeg var overbevist ateist. Jeg var medlem av kommunistpartiet og hatet og foraktet de troende. I 1965 ble jeg alvorlig syk og diagnosen var tarmkreft. Jeg bar på denne sykdommen i tre år. Selv om jeg ble dårligere og dårligere håpet jeg hele tiden at jeg skulle friskne til. Jeg tok medisiner, men det hjalp ikke. Til slutt var jeg så syk at jeg bad om å få legges inn på sykehus. Min tilstand ble ytterligeere forverret. Jeg kunne ikke engang drikke et glass vann, og legene besluttet seg for å operere meg.

Plutselig, midt i oprasjonen, fikk jeg se kroppen min ligge på operasjonsbordet. Jeg tittet på den og ble forskrekket. Hele bukhulen var full av kreftsvulster. Jeg forstod ikke hvordan jeg kunne stå å betrakte min egen kropp. Legene holdt tarmene mine i hendene og sa: Det er et under at hun har kunnet leve så lenge. Det finnes ikke noe som er friskt i henne lenger.

Legene sydde igjen såret. De trodde jeg var død. Min kropp ble båret til likhuset og dekket til med et laken. Senere kom mine slektninger til meg, min bror og min sønn Andrjusja. Han gråt og sa: Mamma, hvorfor døde du? Jeg er ennå så liten, hvor skal jeg bo? Også min bror gråt. Jeg forsøkte å omfavne Andrjusja og få han til å oppdage meg, men forgjeves.

Så var jeg plutselig hjemme. Jeg så hvordan de begynte å samle sammen tingene mine. Menneskene trettet seg i mellom. Jeg så også onde ånder som forsøkte å få tak i dem med sine hender og som la merke til alt som hendte. Plutselig så jeg hele mitt liv passere i revy. Jeg så alt jeg hadde gjort fra ungdommen av, og det jeg så fylte meg med angst.

Plutselig begynte jeg å fly oppover, Jeg svevde lenge gjennom mørket inntil jeg så et klart lys og et svært uvanlig tre med rosafargede blad. Jeg viste ikke hvor jeg befant meg. En vakker kvinne i lang kledning kom i mot meg. Hennes trinn var så lette at de ikke berørte gresse hun gikk på. Hun foldet hendene mine ved sitt bryst og spurte: Herre, hvor skal hun? Jeg ble forskrekket. Jeg forstod at jeg var død. Samtidig forstod jeg at jeg hadde syndet og at jeg måtte gjøre regnskap for mine synder.  Mens jeg levde på jorden trodde jeg ikke at sjelen eksisterte og nå begynte jeg å gråte. Jeg hørte ovenfra en røst som sa: Kvinne, la henne vende tilbake til jorden til sin rettferdige far. Hans utholdene bønner er blitt oppfylt. Jeg var blitt trett av hennes opprør mot Gud og hennes syndige liv og ville ta henne bort fra jorden. Men hennes far bad meg vise henne den plass hun fortjener.

Plutselig var jeg i helvete. Der fantes ormer og skorpioner. Jeg skrek av full hals, men fant ingen nåde. Så hørte jeg en røst - det var Jesus selv som talte. Han sa til meg: Mens du var på jorden ville du ikke kjennes ved meg, og nå vil ikke jeg kjennes ved deg.  Jeg la deg på sykeseng forat du skulle omvende deg, men du hatet meg helt til det siste. Som du levde der, kommer du også til å leve her. Det du sår der, kommer du til å høste her.

Jeg så også predikanten i Barnauls forsamling som jeg alltid hadde et hånsord til overs for. Røsten spurte: Hvem er han? Jeg svarte at han er predikant. Røsten sa: Og du kalte han alltid dagdriver!

Jeg begynte å be: Herre, tilgi meg og la meg komme tilbake til jorden, jeg har en liten sønn der. Han sa: Synes du synd på han? Også jeg synes synd på dere alle og venter at dere skal omvende dere. Tiden er kort. Jeg kommer snart å dømmer dem som er på jorden. Jeg fattet mot og spurte: Har dere et paradis her? Men da var jeg allerede i en brennende ovn. Plagen og fortvilelsen var større enn jeg kan beskrive.

Plutselig var jeg i likhuset i Barnaul der min døde kropp lå. Jeg frøs. Noen bar inn en død mann, og da de så at jeg lå på siden, sprang de først ut, men kom etter en stund tilbake og bar meg inn i sykehuset. Mange leger og sykepleiersker samlet seg. De begynte å varme meg med lamper. Da jeg var blitt varm åpnet jeg øynene og begynte å tale. Alle var svært overrasket over at jeg hadde våknet til live igjen. Følgende dag gav de meg mat. Jeg bad en lege sitte ved sengen min og fortalte hva jeg hadde vært med på. Han lyttet oppmerksomt på samme måte som de andre.

Jeg ble på nytt ført inn i operasjonsrommet. Såret ble åpnet og kirurgen konstaterte med forbauselse at alt var friskt. Jeg spurte overlegen hva han tenkte angående det hele, og han svarte: Hva skulle jeg kunne tenke annet enn at den Høyeste har født deg på ny. Jeg svarte han: Hvis de tenker slik, oppfordrer jeg deg til også å fødes på ny. Kast bort ditt syndige liv og tjen Han som gav sitt hellige blod for deg. Bare Han kan frelse din sjel!

For dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herre og tror i ditt hjerte at Gud har reist Han opp fra de døde, skal du bli frelst!

Guds vrede over all ugudelighet og seksuell umoral!

For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som undertrykker sannheten i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For helt siden verdens skapelse har Hans usynlige egenskaper vært klart synlige; det gjelder hans evige kraft og Hans guddomelighet. Disse usynlige egenskaper kan kjennes ut fra de gjerninger Gud har gjort. Slik er menneskene uten unnskyldning.

For selv om de kjente Gud, æret de Han ikke som Gud, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble formørket. Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare tåpelige, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Derfor overgav Gud dem også til urenhet i sine hjerters onde lyster, slik at de vanærer sine legemer seg imellom.

De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilbad og tjente skapningen i stedet for Skaperen, Han som er velsignet i all evighet . Amen. På grunn av dette overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige seksuelle kjønnsliv med et som er i strid med naturen.

Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige seksuelle kjønnsliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velforkjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv !

Og ettersom de de ikke fant noe verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overgav Gud dem til et uverdeig sinn, så de gjør gjerningene som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. De er fulle av misunnelse, mord, strid, svik og falskhet. De ble slike som setter ut rykter, baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte, skrythalser, de finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, de vil ikke tilgi, de er ubarmhjertige.

Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at de som driver med den slags, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de gir også sin støtte til andre som gjør det !

Alt dette er fra Bibelen som er Guds ord til mennesker. Romerbrevet 1 vers 18 og utover. Trenger du mitt syn på saken kan du lese om "Homo Lobyister" under arkiv januar 2011.

Hvor skal du tilbringe evigheten?

Og hva skal til for at det såkalte moderne menneske skal omvende seg til Gud? Ute blåser og reiner det. Det er kveld og en ny dag går mot slutten. Du er en far eller mor, en søster eller bror, et barn på denne jord. Stortsett har du det du trenger, familien har også tegnet livs og ulykkes forsikring. Hus med innbo, bil og båt er også tatt med. Ja alt virker i den skjønneste orden. Og livet går sin gang, med alt det innebærer for den enkelte. Men så kommer det et spørsmål. Hvor har du tenkt å tilbringe evigheten? For det er i dette liv du må velge. Nå mens du er her på denne jord. Altfor mangen har gått bort uten å ha sin sak i orden. Uten å ha sakt et klart ja til Jesus. Vi leser om det hver dag, ulykker, selvmord, drap og død. Ja vi skal alle dø. Men hvor skal du tilbringe evigheten? For det finnes en himmel som er klar for Guds utvalgte, og det finnes en fortapelse som står klar for de som ikke tok imot det budskap som er gitt oss. Guds ord skal bli forkynt til alle folkeslag på denne jord. Om frelse ved Jesus Kristus!      Vi er stortsett flinke til å tegne forsikringer som har med jordiske ting å gjøre. Jesus er den du må tegne forsikring med når det gjelder himmelen. Han vill høre et klart ja fra deg! Bare de som har sakt ja til å følge han kommer til himmelen. Alle mennesker på denne jord, de som var, er og kommer, skal fram for Gud som er dommer. På hans høyre side vill de troende stå, på hans venstre de troløse. På hvilken side vill du stå? De på hans venstre side blir sendt vekk til en evig fortapelse. Gud har klargjort en himmel for de troende. De vill få et nytt legeme beregnet for det evige liv i himmelen. Dette er Guds plan og ord. Jeg ønsker at du skal være med på å oppleve denne himmelen som han har tilrettelagt for akkurat deg. Men du må selv ta valget. Det er tidlig morgen, vi går mot en ny dag.....

Alt har sin tid!

                                    Det er en tid for alt som skjer under himmelen.

  • En tid til å bli født, og en tid til å dø, en tid til å plante, og en tid til å rykke opp.
  • En tid til å drepe, og en tid til å lege, en tid til å rive ned, og en tid til å bygge opp.
  • En tid til å gråte, og en tid til å le, en tid til å sørge, og en tid til å danse.
  • En tid til å kaste bort steiner, og en tid til å samle steiner.
  • En tid til å omfavne, og en tid til å avslå å omfavne.
  • En tid til å lete, og en tid til å miste, en tid til å bevare, og en tid til å kaste bort.
  • En tid til å rive i stykker, og en tid til å bøte, en tid til å tie, og en tid til å tale.
  • En tid til å elske, og en tid til å hate, en tid til krig , og en tid til fred. 

  Dette er hentet fra forkynneren kap 3 vers 2-8 i Bibelen. Forkynneren avslutter med disse ord : Frykt Gud og hold hans bud, dette gjelder alle mennesker. For Gud skal føre hver gjerning fram for dommen, sammen med alt det skjulte, enten det er godt eller ondt.

En tid for utdaning, en tid for jobb,en tid for å kjøpe, en tid for å selge, en tid for familie , en tid for ungdom ,en tid for gammel . Alt dette gjentar seg med nye generasjoner som vokser opp. Men ingen kjenner morgendagen.

Men når vi nå vet alt dette og at alt har en slutt på denne jorden. Og jeg forteller deg i tillegg at vårt neste liv er ikke "en tid" men en evighet . Da burde du vell kunne sette av tid til Jesus? For han har allerede betalt biletten. Men det er opp  til deg om du vill ta i mot.

For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn , Den enbårne, for at hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden , men for at verden skulle bli frelst ved Han. Den som tror på Han, blir ikke dømt. Men den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.  

For dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herre og tror i ditt hjerte at Gud reiste Han opp fra de døde, skal du bli frelst !                                                                                

Menighetens bortrykkelse og vanskelige tider etterpå!

Har valgt å gjengi denne åpenbaringen i sin helhet i respekt for Gud og den mann som fikk den.

 Anbefaller ALLE å gi seg tid til å lese alt det som står her.Det er et meget alvorligt budskap til deg (uansett religion, troende eller ikke troende, ateist eller kristen).                                                                                                   Det som står skrevet  ble åpenbart for Olav Rodge, mens han en formiddag lå i bønn i Bergen. Han skriver: Jeg ble selv veldig grepet av synet. Det kom til meg akkurat som om jeg leste i en bok - et lite hefte - og tanken på bortrykkelsen var akkurat i det øyeblikket slett ikke i mine tanker. Det kom for meg at jeg skulle skrive det ned, men det stod ikke akkurat for meg som noen åpenbaring. Jeg ville liksom slå den tanken fra meg,og sa til meg selv at det bare var fantasi, men jeg fikk ikke ro i mitt indre. Jeg sa til Gud: "Jeg kan ikke huske alt dette. Skal det nedskrives, så må du gi meg det en gang til". Det gikk et par uker, så kom det over meg igjen. Det var som å sette seg ned og lese en beretning fra en avis eller en bok. Klokken var ti på kvelden. Jeg fikk tak i en blyant. Det lå en gammel skrivebok der som jeg skrev ned i. Jeg skrev og skrev til klokken var nærmere ett på natten. Da orket jeg ikke mer.( Jeg var 79 år) Jeg ba om å få hvile, og  om det var mer, at Gud ville gi meg det neste dag. Jeg la meg og sovnet fort. Nå gikk det enda en uke. Men så kom synet tilbake en kveld klokken ti. Det var direkte fortsettelse fra der det sluttet sist.

                                                                         ÅPENBARINGEN

Klokken er ni på formiddagen. Fru Andersen sitter ved radioen og lytter til barnetimen for de minste. Det var så fint i dag, litt religion var det også med, og det burde det jo alltid være. De små har ikke godt av for mye religion, det kunne bli usunt. Det kan ha gått fire fem minutter, da programlederen plutselig blir avbrutt. Det er en sensasjonell melding fra Oslo: Byen er i panikk! Politiet melder at det har skjedd noe utenom det vanlige. Ganske mange, det kan ikke sies nøyaktig hvor mange, barn og voksne som er sporløst forsvunnet. Myndighetene kan ikke påta seg å etterlyse de saknede, da det dreier seg om altfor mange, men de oppfordrer de familier som har mistet noen av sine kjære, til å gi så utførlige opplysninger som mulig om når og hvordan forsvinningen skjedde. Det er nødvendig å få en oversikt, og komme til bunns i mysteriet. Noen minutter senere melder radioen at på stortorget forsvant et par av de handlende plutselig mens de sto og handlet. En kunde som sto og kjøpte blomster, fortalte at hun skulle betale for blomstene, og mannen sto og fant fram veksle penger fra en stor væske, da han plutselig forsvant. Hun hørte at han sa: takk Jesus! Men hun så ham ikke mer. Hun gned seg i øynene, for hun syntes det var blitt så tåkete foran henne. Men mannen var borte, og tåken forsvant også med en gang. I det samme begynte en ung kvinne å skrike forferdelig, samtidig som hun rev og slet i en tom barnevogn. Hun sprang og ropte: Noen har stjålet barnet mitt! Det er en gutt på åtte måneder! Hvor er han? Hvor er politiet? Jo politiet var der, men hva kunne de gjøre? Fra alle hold lød rop om hjelp. En stor , tykk forretnings mann kom springende ut fra sin forretning, og ropte: Hjelp! Hjelp! To av mine ekspiditører forsvant rett og slett ved disken!

                                                                Meldinger fra utlandet

Også fra stockholm kommer det meldinger om en masseforsvinning i likhet med den i Oslo, og byen er i vill panikk. Det meldes at flere politikonstabler er blant de som er forsvunnet. Nå har også Køpenhavn og Helsingfors sendt ut melding om lignende hendelser. Fra andre land begynner det også å strømme inn meldinger om alle som er forsvunnet. Overalt er det barn og voksne som har kommet bort. Politiet står rådville og maktesløse overfor dette mysterium. Nei og nei, sier fru Andersen. Herre gud, Hva er det? Hun reiser seg, går ut til porten og ser nedover gaten. Det er et vakkert villastrøk, fine små hus med hager omkring. Der kommer fru Håland. Hun holder for sine øyne, og roper så uhyggelig: Ruth! Ruth! Så får hun øye på fru Andersen, og spør: Har du sett noen fremmede som har reist forbi? Ruth er forsvunnet! Hun satt på trappen utenfor huset vårt mens jeg sto og ordnet med en rosebusk, og så forsvant hun. Helt borte! Jeg ropte og skrek på Ruth, men ingen svarte. Jeg syntes jeg så at noe for opp langs veggen, men man blir jo aldeles forvirret. Så det er nesten så det går rundt for en. Man ser og tenker så mye rart. Men Ruth! Ruth! Hvor er du? Hvem har tatt henne? Hun gråter i fortvilelse.

Men der kommer Andersen. Kommer du nå på denne tiden? spør fru Andersen. Klokka er bare halv ti. Ja, jeg orket ikke å holde på lenger, det er jo rene virvaret alt sammen der borte på verkstede. Mangen arbeidere har blitt borte på en mystisk måte. Flere maskiner har stoppet, og man trodde i begynnelsen at flere ulykker hadde hendt. Vi lette rundt, men vi fant ikke spor etter noen av de som hadde forsvunnet. Men så begynte han som hadde sagt at han var en kristen og gikk på møter- jeg husker ikke hva han heter- å si: Nå har det hendt! Nå har det hendt! Hva er det som har hendt? spurte jeg. Jesus har hentet alle sine. Han vred hendene og storgråt og ropte: Jeg er blitt tilbake! Jeg er igjen! Jeg ba han om å slutte med det pratet, men Han bar seg bare verre. Det var fryktelig å høre på han. Ja, det var vist flere som hadde det på den måten.

Men nede i byen var det enda verre. Det var rent trafikkaos. Sjøfører og passasjerer hadde blitt borte fra busser og biler. Trikkene hadde stippet opp, og dannet lange køer, og de busser og biler som hadde sjåfører, forsøkte å komme seg fram. Men folk var helt fra seg, og sprang rundt og lette etter sine kjære. Politiet sto maktesløs. Fru Håland gråter, vrir hendene sine og springer hjem. Andersen og hans hustru går inn. Radioen står innstilt på Bergen:

Fra alle hold meldes det om personer som er  forsvunnet. Telefonen har ringt i hele formiddag med spørsmål og meldinger om denne uhyggelige hendelse. Fra flere fartøyer på havnen har folk forsvunnet. På fødeklinikken på sykehuset har alle nyfødte forsvunnet. Mødrene jamrer seg i fortvilelse. Jordmødrene og sykepleierskene er skrekkslagne, men også noen av dem er borte. På gamlehjemmet er flere kommet bort. Klokken elleve melder radioen - denne gang fra London - at ved ni tiden idag begynte det å komme inn meldinger fra hele Storbritannia, at en masse barn og voksne var forsvunnet uten at man kunne finne de minste spor. Av de som forsvant, var ingen vendt tilbake. Det hele er et mysterium. En del prester har sammenkalt forsamlingene, og har funnet at de mest gudfryktige, og de som ba mye av deres medlemmer, som er borte. Også en del prester og predikanter skal være med blant dem som har forsvunnet. En biskop i et større trossamfunn, har sammenkalt sine prester til et møte i kveld.

Nå er det tre og en halv time siden den første meldingen kom fra Oslo, og det viser seg at det hele tiden kommer inn nye raporter fra alle land om personer som er forsvunnet. I det fjerne Østen kommer det fra Korea de mest oppsiktsvekkende meldinger. Det regnes med at det har forsvunnet flere hundre tusen mennesker der.

Å beskrive hendelsene, slik som de har vært i disse første timene, er helt umulig. Alle er skrekslagne. På gaten springer folk fram og tilbake og vrir hendene, særskilt mødre som har mistet sine barn. Men mange spotter og forbanner både Gud og mennesker. En mann kommer springende nedover gaten. Han vrir sine hender og roper: Pass dere! Pass dere! Vi blir snart tatt alle sammen! Han hadde nok mistet forstanden. En eldre kvinne står ved et gatehjørne med foldede hender, og ser opp mot himmelen. Så sier hun: Å, nei, når vi ikke gjorde oss ferdige slik at vi ble med når han var her, så blir nok ingen hentet heretter. Herre Gud! Jesus, hjelp oss! Nå har det skjedd! Jeg har vært religiøs i hele mitt liv, men jeg trodde ikke han kom så fort. Jeg har ikke tatt alt så nøye.

Fra jernbanen meldes det at det ennå ikke har inntruffet noen direkte ulykker. Men et tog står på Finse uten fører og konduktør. Det har blitt sendt ordre til alle banevoktere om å lete nøye langs hele linjen etter mennesker som muligens kan ha hoppet av fra østgående tog, og muligens blitt drept, for det er nemlig flere reisende som har blitt borte. Likeså fra fjord og kystbåtene meldes det om mennesker som har forsvunnet. I kveld kom det ut en slags redegjørelse i Dagsnytt, der man oppfordret folk til å være i ro og ikke være redde. Politi og myndigheter arbeidet for fullt alle steder for å få fastlgt antallet på personer som er forsvunnet. Likeså er vitenskapsmennene og særskilt meteorologene iarbeid fpr å finne årsaken til dette merkelige fenomen.

Nå har det også kommet inn meldinger fra USA, om at det har begynt å strømme inn meldinger til politiet i Øst-Statene av lignende art som i Norge. Det meldes om store katastrofer i trafikken og mange mennesker er blitt drept. Avisene mener at man i morgen tidlig skal få en mer utførlig oversikt over hva som har hendt i Statene. Klokken er nå 20.00, og av nyhetssendingene framgår det at denne katastrofe virker på samme måten over hele verden. Hittil er det de større byene man vet mest om, men også fra de mindre stedene begynner nå antallet på de som har forsvunnet å strømme inn. På den sydlige halvkulen har det inntruffet lignende ting, og det ser ut som om det har foregått parallelt med hva vi har opplevd her. En forferdelig uro råder overalt. Det ser ut som om ikke folk tør gå til ro i natt. På gatene diskuteres det hysterisk om det som har hendt. Man kommer mer og mer til den slutning at det har med de kristne og kristendommen å gjøre. De som kjenner de som har forsvunnet, forteller - i likhet med det de andre også sier - at det er utelukkende er kristne fanatikere og uskyldige barn som har kommet bort. En bryggearbeider sa i kveld: Ja, Hans Olsen er borte nå, og han har vel fått det på den måten som han har prekt om, at Jesus skulle komme og hente han snart! Ja, svarer en annen, vi hadde også en slik en, og han kom også bort. Men nå må vel myndighetene ta hånd om saken, og forby all religion, så noe slikt ikke hender en gang til. Å, nei, utbrøt en i hopen, det kommer aldri til å hende mer! De har nok hatt rett likevel, disse kristne, for de hadde en anelse om det hele tiden. Hadde vi hørt på dem, så hadde vi kanskje hatt det bedre nå, enn å være nødt til å leve videre i dette helvete og dette kaos som vi nå har over oss, og som vi kommer til å få mer av. Jaså, så du trodde på dem, du? Da burde du slått følge med dem når de reiste! sa en. Jeg skulle ønsket at jeg hadde kunnet! svarte han bare, og gikk. Noen ropte etter han: Du burde henges, både du og alle andre, som befatter seg med denne sinnsvake kristendommen!

Neste dag kunne avisene i alle fall ikke gi noen forklaring. Alt er og blir et mysterium. Fra alle land kommer lignende rapporter. Fra misjonsfelter berettes det om at masser av kristne har forsvunnet. Bare et fåtall av de kristne er blitt tilbake der. Det viste seg at det var ganske mange prester og predikanter som var tilstede på det sammenkalte kirkemøtet, men mange var også rykket bort. Det hersket en nervøs og dyster stemning. Mange var helt ulykkelige, sier rapporten. Men det rådde ikke den minste tvil om hva som var skjedd, det var de helliges bortrykkelse, eller brudens opptagelse.

Noen erkjente at de, tross sin teologiske utdannelse og sine studier av Guds ord, aldri tenkte seg at det skulle skje på denne måten. De var fremmede for den nye fødsel og barnekårets ånd. En ung prest sa: Jeg har aldri lært det på denne måten som det har hendt i disse dager! Det var en tendens til diskusjon, men sinnene var for oppskaket til at den kunne bli saklig, skrev journalisten. Da politiet hadde henvendt seg til almenheten for å høre dens oppfatning, ble det skrevet en rapport fra kirke møtet som de fleste av møtedeltagerne var enige i: Det som har hendt er en forutsagt bibelsk hendelse, den såkalte "Brudens bortrykkelse" eller at Jesus har hentet alle sine. Dette er alt vi kan si i dag.

Politiet ville ikke offentliggjøre prestenes uttalelse, da de mente at dette var et foster av en nervøs og hysterisk fantasi.Hendelsen var også av så vidtomfattende beskaffenhet, at saken måtte tas opp i regjeringen. Har det noe med den kristne religion å gjøre, da burde man inntil videre stenge alle kirker og religiøse forsamlingslokaler, til man får bedre oversikt, og alt blir klarlagt. Dette er jo et problem som har rammet alle nasjoner, så det må kanskje bli en felles innstilling til saken. Da må vel FN bli det rette forum til å ta opp saken og undersøke den grundig.

I de kristnes leir synes stemningen å være veldig trykkende. I går søndag, var alle kirker og lokaler fullsatte av folk. Mange forsamlinger var uten predikanter, og mangen av medlemmene var saknet. I mange trossamfunns forsamlinger var det få troende igjen, men til gjengjeld var det en veldig tilstrømning av utenforstående, og i de fleste tilfeller av de, hvis hjem var "rammet av den store ulykken", som man uttrykte det. Folk ville høre Guds ord, men det var liksom borte. En forsøkte å lese. Han sa: Jeg kan ikke lese! Andre gråt. Den store massen syntes å være enige om at kristendommen var den direkte årsaken til denne tragiske hendelsen, og mente at de kunne få en rimelig forklaring på denne saken hos de kristne. Mange kom også for å søke Guds hjelp. De var dypt ulykkelige.

På de fleste møter rådet det likevel en stor forvirring. En mann sto med knyttede never, og ropte til en predikant: Det er din skyld at så mange av oss er blitt tilbake! Du talte aldri om at Jesus snart skulle komme og hente sine, og enda mindre om å ha et rent hjerte og være fylt av den Hellige Ånd, samt ha alt oppgjort med Gud og sine medmennesker. Jeg vet hva som holdt meg tilbake, det er bare småting, ja småting, men , men... Herre Gud, hjelp! Ti ! sa predikanten. Han mente at han hadde gjort sin plikt, og på denne måten skyldte den ene på den andre, under gråt og fortvilelse. De banket på, men døren var stengt. Tilstanden var ikke til å beskrive, slik som det utviklet seg. Folk var klar over at en fryktelig tid sto for døren. Det lå liksom i luften at alt håp var ute. Porten var stengt. De banket og ropte, alle de som hadde nøyd seg med tomme kristelige fraser og talemåter. Noen hadde vært med for kameratenes skyld, andre bare for ulike interesser i sang og musikk og lignende, alle uten å være født på ny, og uten å eie barneskapet og dermed også arveretten. Ja, for mange hadde forsamlingslivet bare vært et foreningsliv, en hobby for å få fritiden til å gå fortere. Men nå banket de alle på den stengte døren: Herre! Herre! Lukk opp for oss!

                                                             Tredje verdenskrig kommer!

Til alt dette kom de uhyggelige ryktene om at  den tredje, store verdenskrigen kom til å bryte ut når som helst. Den diplomatiske forbindelsen mellom Øst og Vest var brutt.

                                                             Et siste oppgjør med de kristne.

Når det gjaldt bortrykkelsen og de kristne, så tok det ikke myndighetene lang tid før de hadde tatt sin beslutning. Fra Øststatene kom det melding om at kommunistlandene gikk i spissen, og forbød all kristen virksomhet og kristne sammenkomster. Det ble dødsstraff for dem som nevnte Jesus navnet. Landene skulle renses for all kristen litteratur. Med Bibelen øverst, skulle alt brennes. Det betydde døden å være i besittelse av det aller minste som bar preg av eller minte om Kristus. I vestlige land tok det litt lenger tid før man satte iverk slike forbud. Men den gudløse massen, både blant de ledende og blant folket, var oppskaket over hva som hadde hendt, og forlangte at noe måtte bli gjort. Majoriteten seiret, og da kristendommen var årsaken til det hele, var resultatet klart.

                                                                    Tortur og død

Så begynte den forferdeligste av alle tider i menneskehetens historie... En stor mengde av de kristne som var blitt igjen fortsatte å rope til Gud, og ville ikke etterkomme myndighetenes forbud. Det ble fengselstraff med forhør etter ekte Gestapo metoder. Om du vil forbanne og fornekte Jesus Kristus, så kan du redde ditt liv! Det var parolen. Men tusener var standhaftige og massemordene var ubeskrivelig. Mange ble pint på en grusom måte til de døde. Det var ingen lov og rett mer. Satan var sluppet løs. Ve jorden og dem som bor på den! Det var mangen som ga etter under torturen. De hadde ingen steder å fly til, for "hele verden var i den ondes vold". Alle land var enige om at de kristne måtte utryddes. Denne verdens fyrste hadde tatt makten. Barn forrådte sine foreldre til døden. Nå gjikk det i oppfyllelse som står skrevet i Lukas 21,16 : Dere skal til og med bli angitt av foreldre og brødre, av slekninger og venner. De skal drepe noen av dere. Og dere skal bli hatet av alle for Mitt navns skyld. Det er umulig å beskrive denne tilstanden, Men Gud har skildret det hele i Johannes Åpenbaring. Og det store ropet fra disse ulykkelige var: Herre ! Du må forkorte disse dager!

Kjære venn! Du må ikke risikere å bli tilbake. Gå innfor den allmektige Guds ansikt, be ydmykt om lys og nåde. Ennå i dag er det tid, ennå i dag kan du bli beseglet som Jesus Kristus eiendom. Få ditt navn i Livets bok, og du kan bli med når Han henter sine. Hvor lenge skal DU vente?

Får så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på Han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv; for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulle bli frelst ved Han. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til endetiden!

                                                                      NORGE MITT NORGE!

Først vill jeg ønske Alle velkommen til denne siden. Her skal jeg prøve med enkle ord å forklare noe av det som skjer i samfunnet vårt.For mangen har vell den følelsen av at noe er galt. For å få litt perspektiv på ting er det viktigt å lese igjennom disse seriene med blogger som ligger ute. Har laget plass til profetier og nye tema under Arkiv januar 2011. Der kan du lese saker om Homo Lobyister og  profetier om endetiden, som er helt dagsaktuelle .  Så dette fungerer mer som en opplysnings blogg. La oss begynne øverst!

                                                                        STOLT ? enberg

Stoltenberg sa i sin nyttårs tale at dette er den beste 10 års perioden vi har hatt bak oss. Mer trenger han ikke å si, for dette er løyn! Og et forsøk på å dekke over sannheten med fagre ord. Stoltenberg er en Bilderberg, som du kan lese mer om på nette. Han har et stort ønske om å få Norge inn i EU. Det Norske folk har stemt NEI to ganger. Det har ikke Jens hørt. Er EU så farligt da ? Det skal jeg komme tilbake til sennere. Men først skal vi se på hvordan det egentlig står til her hjemme. At nesten 600 nordmenn tar live av seg hvert år nevnes ikke med ett ord. Voldtekter, Incest, grov kriminalitet, drap og familier som går i oppløsning er blitt vår hverdag her hjemme. Vårt land er i krig i Afganistan i terrorens navn! Forstå det den som kan. GODT NYTT ÅR ! Hilsen Jens.

                                                                                  FRED

Med vår store munn roper vi FRED! FRED! til verden. Men det blir ingen fred. Våre ledere har lukket sine øyner og ører. Med verdens oppmerksomhet rettet mot oss får vi fram de fagreste ord. Med en knyttet neve deler vi ut fredsprisen, med en jernhånd ammunisjon. Så åpner Den Norske Løve gape og spytter penger inn i Hamas sitt terror nettverk. De har et mål for øye, å utslette Israel og Guds utvalgte folk.

 Vi har stått på en liten scene å spilt et altfor stort og farligt teater for resten av verden.

Når naboen banker på døren.

                                                                             Vårt forsvar!  

Her hjemme har vi bygget ned vårt forsvar over lengre tid. Argumenter som ble brukt var at trussel bilde ikke er det samme nå som før. Omstrukturering og nye oppgaver står for tur. (Vi skal ut i den store verden) Vi ble fortalt at det var en kalkulert risiko å ta deler av marinen ut av drift i vente på nye båter. Vi venter også på nye fly. Det har vi gjort lenge. Det er akkurat nå vi er på det svakeste militært.

                                                                            Vår nabo.

Sist Russland stod ved vår grense og rettet våpen mot oss var natt til 7 juni 1968. Datidens regjering gjorde alt de kunne får å skjule sannheten for det norske folk, slik de gjør i dag om det politiske klima mellom Norge og Russland. Vi har satt vår litt til England, USA og Nato. Militære ledere i Russland har uttalt at når vesten sovner inn i sinn velstand vill vi slå til. Våre allierte vill ha mer en nok med å forsvare sit eget teritorium når den tid kommer.

 

Ålesund / Sodoma og Gomorra.

                                                                       Vend om!

Vist vi skal ungå den store katastrofen, må vi våkne opp og se sannheten i øynene. Og vende oss om til Gud. Det har gjennom historien alltid falt dom over land og mennesker som har vendt seg mot Gud. Han advarer oss og sier: Når et land synder mot meg ved stadig å være troløst, da skal Jeg rekke ut Min hånd mot det. Jeg skal ødelegge brødforsyningen hos det, sende hungersnød over det og utrydde både mennesker og dyr fra det.

I 1904 brant Ålesund ned til grunne. Bare et hus stod igjenn. En mann som hadde Guds frykt bodde der. En engel komm til han om dagen like før brannen startet. Engelen sa at dette måtte skje, på grunn av at syndene i byen var så mangen og store!

I Bibelen kan vi lese om Sodoma og Gomorra som Gud gjorde til aske og dømte dem til ødeleggelse og gjorde dem til eksempel for dem som senere kom til å leve ugudelig! Denne dommen kom fordi synden var så stor i byene.

Så var det tilbake til vår tid 2011, for mennesket har vell utviklet seg og lært av historien? Svaret er NEI !

Les mer i arkivet » Mars 2017 » Februar 2017 » Januar 2017
endetiden

endetiden

6, Bergen

En ensom and som har et brennende ønske om at flere våkner opp,og går i mot samfunns-strømen.Det er dobbelt så tungt.Men gir deg Ditt Liv tilbake.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits